close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Publications / By Type

Publicatiоns

MARZES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN FIGURES 1999-2003 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
ՀՀ աշխարհագրական բնութագիրը download - -
ՀՀ ֆիզիկական քարտեզը download - -
ՀՀ վարչական քարտեզ download - -
ՀՀ տարածքի կլիման download - -
ՀՀ անտառածածկ տարածքները download - -
ՀՀ բնակչությունը download - -
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2003 թվականին download - -
Արդյունաբերություն download - -
Գյուղատնտեսություն download - -
Շինարարություն download - -
Տրանսպորտ download - -
Սպառողական շուկա download - -
Գներ և սակագներ download - -
Աշխատանքի շուկա download - -
Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձինք (այդ թվում ձեռնարկությունները) և անհատ ձեռնարկատերերը download - -
Ֆինանսական ցուցանիշներ download - -
Արտաքին առևտուր download - -
Սոցիալական ոլորտ download - -
ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական բնութագրերը download - -
ՀՀ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ download - -
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ download - -
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ download - -